Timisul Evanghelic
Admitere 2014 – Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti

Admitere 2014 – Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România şi este o instituţie confesională de învăţământ superior acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) – Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008.
Toate informaţiile privitoare la concursul de admitere vor putea fi obţinute de la Secretariatul ITPB, B-dul Uverturii 210-220, sector 6, Bucureşti, prin tel: 021.434.16.23, 031.402.29.17, fax: 021.434.75.15, e-mail: secretariat@itpbucuresti.ro, sau accesând pagina web a institutului: itpbucuresti.ro.
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti se face pe baza metodologiei ITPB privitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, studii universitare de licenţă, sesiunile iulie şi septembrie 2014.

Specializarea: Teologie penticostală pastorală
Cifra de şcolarizare: 30 de locuri  pentru cursurile de zi (numai băieţi).
Durata studiilor universitare de licenţă:  învăţământ de zi, 4 ani.

Specializarea: Teologie penticostală pastorală
Cifra de şcolarizare: 30 de locuri  pentru cursurile IFR (numai bărbaţi)
Durata studiilor universitare de licenţă:  învăţământ cu frecvenţă redusă, 4 ani.

1. Înscrierea candidaţilor
Perioada înscrierii: 1-16 iulie (pentru sesiunea din iulie), 1-15 septembrie (pentru sesiunea din septembrie).
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, pentru sesiunea din iulie, se face la secretariatul ITPB (vezi şi rubrica Înscriere la facultate de pe site-ul ITPB)

Condiţii pentru înscriere:
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau ai unor şcoli echivalente cu liceul, cetăţeni ai României sau ai altor state, care şi-au echivalat diploma de absolvire a liceului la Ministerul Educaţiei Naționale.

Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele  condiţii:
Să facă dovada unui caracter creştin;
Să fie membri botezaţi ai unei biserici penticostale;
Să fi depus o anumită activitate în biserică;
Să aibă o înaltă ţinută morală şi un comportament exemplar;
Să manifeste interes şi  pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu.

La forma de IFR se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc una din următoarele condiţii:
Să fie slujitori ordinaţi;
Să fie slujitori neordinaţi, dar implicaţi în slujire;
Să fie părinţi cu cel puţin doi copii;
Să urmeze cursurile la zi ale altor facultăţi;
Situaţiile excepţionale, care nu se încadrează în lista de mai sus, vor fi evaluate şi aprobate, după caz, de comisia de admitere.

Acte necesare la înscriere (depuse într-un dosar plic):
a) Cererea-tip de înscriere, fişa de înscriere şi chestionarul candidatului, care se primesc de la secretariatul facultăţii, la înscriere (se pot descărca şi de pe site-ul ITPB);
b) Diploma de bacalaureat în original. Absolvenţii din promoţia 2014 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
c) Certificatul de naştere în copie legalizată;
d) Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care optează.
e) Mărturia personală (maximum 2 pag.) din care să rezulte clar modul în care s-au întors la Dumnezeu, precum şi motivarea chemării la slujba pentru care se vor pregăti.
f) 3 recomandări tip; Recomandările (şi toate celelalte formulare) pot fi descărcate şi de pe pagina web a ITPB: itpbucuresti.ro. Având în vedere caracterul confidenţial al acestor RECOMANDĂRI, solicitanţii vor comunica, în perioada care va fi anunţată, la secretariatul ITPB (tel. 021/434.16.23, 031/402.29.17 sau online), următoarele:
– numele şi adresa completă a pastorului bisericii din care provine;
– numele şi adresa unui membru din comitetul bisericii (să nu fie rudă cu candidatul) pe care îl recomandă pastorul;
– adresa unui membru din biserică pe care îl alege candidatul (să nu fie rudă cu el).
g) 3 fotografii tip buletin;
h) Chitanţa de plată (80 lei) a taxei de înscriere, eliberată la înscriere, de casiera Facultăţii;
i) Fotocopie a legitimaţiei de slujitor (pastor, prezbiter, diacon), unde e cazul;
j) Numai pentru absolvenţii unei alte facultăţi: diploma de licenţă în copie legalizată sau adeverinţă în original de la facultatea unde a obţinut licenţa în 2014;
k) Diploma de bacalaureat, în original;
l) Cererea pentru scutire sau reducere parţială a taxei de înscriere, la care se anexează actele doveditoare.

Recomandările pot fi descărcate de pe site-ul ITPB, completate începând cu 1 iunie 2014 şi trimise pe adresa ITPB (de cei care le completează), prin intermediul poştei, până pe data de 8 iulie. În acest caz, candidaţii trebuie să completeze în mod obligatoriu formularul din cadrul rubricii Înscriere la facultate.
Candidaţii care nu au acces la internet se pot adresa telefonic secretariatului ITPB, începând cu 1 iunie 2014, pentru a primi formularele-tip prin intermediul poştei şi pentru a comunica numele, calitatea, adresa şi telefonul persoanelor care vor completa recomandările.
Candidaţii (cetăţeni români) cu domiciliul în străinătate pot aduce în ziua înscrierii recomandările completate, în plic sigilat care va purta ştampila bisericii şi semnătura pastorului. Şi candidaţii din această categorie trebuie să completeze în mod obligatoriu formularul din cadrul rubricii Înscriere la facultate.

Scutiri şi reduceri de taxe de admitere
a) Sunt scutiţi de taxă de admitere: orfanii de ambii părinţi; persoanele care provin de la casele de copii sau plasament familial; copiii personalului didactic din învăţământul penticostal (inclusiv ai celor pensionaţi sau decedaţi).
b) Beneficiază de reducerea taxei de admitere cu 50% candidaţii ai căror părinţi sau susţinători legali realizează venituri lunare brute care nu depăşesc 80 lei / membru de familie aflat în întreţinere;
c) Beneficiază de reducere a taxei de admitere cu 75% candidaţii ai căror părinţi sau susţinători legali realizează venituri lunare brute sub 60 lei / membru de familie aflat în întreţinere.

2. Desfăşurarea concursului de admitere
Concursul de admitere, studii universitare de licenţă, pentru specializarea „Teologie penticostală pastorală”, la formele de învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă, se va organiza şi desfăşura după cum urmează: Sesiunea IULIE şi Sesiunea SEPTEMBRIE 2014

(Pe timpul examenelor se asigură cazare şi masă la Cămin, respectiv, cantina facultăţii, contra cost. Cazare pe noapte: 10 lei; micul dejun: 5 lei; prânzul: 10 lei.)
Concursul de admitere se va desfăşura în una sau două sesiuni:
Sesiunea iulie
Sesiunea septembrie (numai în eventualitatea că vor rămâne locuri neocupate după sesiunea din iulie).

Selecţia candidaţilor se face pe baza concursului de admitere care constă în următoarele probe:

Sesiunea iulie 2014 – 17, 18 iulie 2014
Etapa I  – 17 iulie 2014
Interviu şi probă de comunicare în public
La probele din etapa I (etapă eliminatorie) nu se admit contestaţii.
Candidaţii ordinaţi sunt declaraţi admişi fără susţinerea probei din etapa a II-a; probele din etapa I sunt obligatorii şi eliminatorii şi pentru această categorie de candidaţi.

Etapa a II-a – 18 iulie 2014
Această etapă constă în susţinerea unei probe scrise la:
Cunoştinţe biblice din Vechiul şi din Noul Testament (probă scrisă)
Nota minimă de promovare a probei scrise este 6,00 (şase).

Sesiunea septembrie 2014 – 16, 17 septembrie 2014
Etapa I – 16 septembrie 2014
Interviu şi probă de comunicare în public
La probele din etapa I (etapă eliminatorie) nu se admit contestaţii.
Candidaţii ordinaţi sunt declaraţi admişi, fără susţinerea probei din etapa a II-a; probele din etapa I sunt obligatorii şi eliminatorii şi pentru această categorie de candidaţi.

Etapa a II-a – 17 septembrie 2014
Cunoştinţe biblice din Vechiul şi din Noul Testament (probă scrisă)

Condiţiile minimale de admitere şi metoda de calcul a mediei de admitere sunt aceleaşi cu cele din sesiunea iulie 2014
Probele trecute în sesiunea de admitere din iulie 2014 nu se mai repetă.

Candidaţii care nu au trecut examenul de admitere din iulie şi doresc să participe şi la sesiunea de admitere din septembrie vor depune la dosarul de înscriere o nouă recomandare din partea pastorului. Celelalte două recomandări sunt valabile. Procedura de obţinere a recomandării este aceeaşi ca şi la sesiunea din iulie.

3. Tematica pentru concurs, proba scrisă: Cunoştinţe biblice din Vechiul Testament şi Noul Testament

Pentateuhul
a) Geneza b) Exod c) Numeri d) Levitic e) Deuteronom

Cărţile istorice
a) Judecători b) Rut c) 1 şi 2 Samuel d) 1 şi 2 Împăraţi e) 1 şi 2 Cronici f) Estera g) Ezra h) Neemia

Cărţile poetice
a) Psalmii (2, 22, 23, 40, 78, 91, 110, 113–118). b) Proverbele lui Solomon c) Iov

Cărţile profetice
a) Isaia b) Ieremia c) Ezechiel d) Daniel (cap. 1–6) e) Osea f) Ioel g) Habacuc; h) Hagai i) Zaharia j) Maleahi

Evangheliile
a) Naşterea lui Isus Hristos b) Ispitirea Domnului c) Fericirile d) Pildele lui Isus Hristos e) Isus Hristos în Săptămâna Patimilor f) Răstignirea g) Învierea Domnului h) Arătările Domnului după Înviere i) Înălţarea Domnului

Faptele apostolilor
a) Ziua Cincizecimii b) Botezul cu Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor c) Alegerea celor şapte diaconi g) Convertirea lui Saul e) Convertirea sutaşului Corneliu f) Procesul Sfântului Apostol Pavel.

Epistolele Sfântului Apostol Pavel
a) Lucrarea Duhului Sfânt potrivit cu Romani 8; b) Îndatoriri ale creştinului faţă de Cina Domnului potrivit cu 1 Cor 10:14–22 şi 11:17–34 c) Manifestarea harismelor în închinarea bisericii, potrivit cu 1 Cor 12–14

Apocalipsa – Scrisorile către cele şapte Biserici

Bibliografie: BIBLIA, ed. Cornilescu 1924.

La această probă de examen candidaţii trebuie să facă dovada că sunt familiarizaţi cu textele Scripturii; nu se are în vedere interpretarea unor teme, ci cunoaşterea Bibliei.

4. Dispoziţii finale
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii pentru anul universitar 2014-2015 prin decizia rectorului.
Candidaţii declaraţi admişi care nu depun cerere de înscriere în anul I până pe data de 1 octombrie 2014 vor fi declaraţi retraşi, iar în locul lor vor fi înscrişi următorii candidaţi de pe listele de admitere. În locul candidaţilor înscrişi, dar care se retrag sau sunt exmatriculaţi, sunt înscrişi următorii candidaţi de pe listele de admitere. Convocarea candidaţilor de pe lista celor respinşi se poate face doar în primele 30 de zile ale anului universitar.
Actele candidaţilor respinşi se restituie la cerere, după încheierea concursului de admitere sau după afişarea rezultatelor la proba eliminatorie.
Elevii care au obţinut premiile I, II sau III la olimpiade vor participa la proba orală. Dacă vor fi declaraţi admişi, vor fi înscrişi într-o ordine care urmează a fi stabilită de comisia de admitere.
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti este o instituţie confesională de învăţământ superior care funcţionează în regim privat. Susţinerea financiară se face din taxe şi din diferite donaţii din ţară şi din străinătate. Pentru anul universitar 2014–2015 taxa şcolară este echivalentul în lei a 550 EURO/an – la cursul B.N.R. leu/euro din ziua plăţii.
Studenţii din aceeaşi familie, care studiază simultan în instituţia noastră, vor plăti taxele şcolare după cum urmează: 100% din valoarea taxelor pentru primul student; 75% din valoarea taxelor pentru al doilea; 50% din valoarea taxelor pentru al treilea student.
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti oferă studenţilor posibilitatea de a fi cazaţi în căminul studenţesc, în camere de 3–4 persoane, cu grup sanitar în fiecare cameră. De asemenea, studenţii pot servi micul dejun şi masa de prânz, de luni până sâmbătă, la cantina institutului. Pentru anul universitar 2014–2015, costurile de cazare şi masă vor fi următoarele:
– taxa de cazare – 210 lei /lună;
– micul dejun – 5 lei;
– masa de prânz – 10 lei;
În limita fondurilor disponibile, studenţii ITPB pot fi susţinuţi financiar pentru a-şi putea plăti taxa de cazare şi masă.

@TimisulEvanghelic

Adauga Comentariu

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Doneaza pentru site-ul TimisulEvanghelic.RO

Urmareste-ne pe

Ne place să întâlnim oameni interesanți și să ne facem noi prieteni.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.